baby, please yourself.


Home Theme

Czékmány Sándor: csendélet bögrével

rebcsok:

cipeljük magunkkal látszatainkat 

a pöttyös bögrében víz 
az altató 
mellé készítve 
mert aludni kell 
muszáj 
hogy újraképződhessen bennünk 
valamelyest 
az élniakarás 

lehalkított mozdulatokban 
keressük egymást 
s ahogy így összebújva 
elviselt ruháinknak látszódunk 
hazugság minden kételkedés

(Source: morningpoetry)

pinkvelourtracksuit:

Tinashe - Vulnerable 

(Source: quickweaves, via dopecharisma)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter